School Development Society

Hon. President Acting Principal Mr.S.D.N.A.Danawardhana
Hon. Secretary Mr. Upul Basnayaka
Coordinating Secretary Vice Principal Mr. R.K.Munasinghe
Hon. Treasurer Mr. Indika Udaya Kumara
Vice Presidents Vice Principle Mr.W.H.G.N.WeerasingheVice Principle Mr.W.A.Herath
Auditors Mr. Upul AdikariMr.Sanjeewa RanasingheMrs.Lalitha Hemakanthi
Representative Body  Rev.K.PiyadassiMr. Wasantha KumaraMr. S.J.C.DayarathnaMr.Jagath AmarasingheMr.P.G.Mahinda SenavirathnaMrs J.A.Desi JayasuriyaMr. M.L.N.S.LekamgeMr. B.B.C.WeerasingheMr. Deepal JayawardhanaMr. Bandula DarmapalaMr. AlahakoonMr. Indika Udaya KumaraMr. P.G.S.Gamage
Scroll to top