Past Principals

MR. K.L.V.ALAGIYAWANNA

1942.02.14

MRS. ANULA UDALAGAMA

1946.01.01

MR. E.DE SILVA

1947.01.01 - 1955.06.30

MR. R.M.ABEWARDANA

1955.06.30 - 1959.01.15

MR. K.JINADASA PERERA

1959.01.15 - 1961.04.01

MR. T.B.KARUNARATHNE

1961.04.01 - 1963.12.31

MR. B.D.GUNASEKARA

1964.01.01 - 1966.09.27

MR. P.RUHUNUHEWA

1966.10.01 - 1968.01.03

MR. M.B.RATHNAYAKE

1968.02.15 - 1970.06.29

MR. S.MAHALIYANA

1970.07.01 - 1971.01.01

MR. R.WIJEDASA

1971.01.05 - 1971.07.16

MR. S.KARIYAWASAM

1971.07.16 - 1973.02.01

MR. W.M.P.DAYARATHNE

1973.03.01 - 1976.09.06

MR. F.W.GUNASEKARA

1976.09.15 - 1979.02.05

MR. G.M.C.RAJAKARUNA

1979.02.19 - 1979.12.18

MR. G.K.R.PIYASENA

1980.01.01 - 1981.07.20

MR. H.R.R.U.SENANAYAKE

1981.07.20 - 1984.07.31

MR. M.R.WIJETHILAKA

1984.09.01 - 1986.01.15

MR. H.A.D.H.PERERA

1986.01.15 - 1988.01.01

MR. G.C.ADIKARI

1988.01.01 - 1990.01.15

MR. K.NANDADASA

1990.02.07 - 1996.04.08

MR. S.B.KOSWATHTHE

1996.04.18 - 2007.03.20

MR. N.S.S.BANDARA

2007.03.29 - 2008.10.01

MR. H.M.G.HERATH

2008.10.01 - 2009.09.27

MR. W.M.DHARMAPALA

2009.09.28 - 2015.04.27

MR. M.A.D.T.PERERA

2015.04.28 - 2016.03.14

MR. G.A.M.S.SARATHCHANDRA

2016.03.15 - 2018.07.01

MR.ASHOKA DHANAWARDHANA

2018.07.02 - 2019-09-24

MR. H.M.G.HERATH

2019-09-25 - 2022-2-04

NIMAL WEERASINGHE

2022-2-04 - PRESENT

Scroll to top